Neural stimulation for visual rehabilitation: advances and challenges

Neural stimulation for visual rehabilitation: advances and challenges.Lorach H, Marre O, Sahel JA, Benosman R, Picaud S.J Physiol Paris. 2013 Nov;107(5):421-31. doi: 10.1016/j.jphysparis.2012.10.003. Epub 2012 Nov 10. Read more »